Naturskade 

Skader som i lovens forstand direkte skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd er det vi kaller naturskadetaksering. 

Taksering av naturskader krever egen utdanning og sertifisering.

Bjørn Olav Brevik innehar slik sertifisering.